Тэс омгийн адуу

 

Бүтээгдэхүүний нэр: ТЭС ОМГИЙН АДУУ  /Tes horse strain/

Үйлдвэрлэгч: . Увс àéìãèéí  Тэс, Зүүнговь, Баруунтуруун, Өндөрхангай, Зүүнхангай, Завхан аймгийн Баянтэс, Тэс, Сонгино, Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг, Цагаан-уул сумдад цэврээр нь үржүүлж байна.

Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт: Òýñ àäóóíû 85.8% íü ÷èéðýã, 14.2% íü íÿãò áèå öîãöîñòîé, áîð ºíãèéí îíèãîðäóó í¿äòýé, áîñîî ñîîòîí, ºä õýëáýðèéí ÷èõòýé, ñýðâýýний ºíäºð 128-135 ñì, ìîíãîë ¿¿ëäðèéí àäóóíààñ  õàìãèéí áèåðõýã ÷àöàðõàã, õîíäëîé нь ãîëäóó áºãòðºãòýé, õàâèðãà ìàòààñëàã,  ìº÷íèé øºðìºñ òîä, ìàõ áóë÷èí íü õºâ÷èðñºí õºãæèë ñàéòàé. Òэñ àäóó íü Òýñèéí ãîëûí ñàâ ãàçðûí  áàéãàëü îð÷íû íºõöºëä òóõàéëáàë ºâºë öàñ èõ óíàäàã, -50 õýì õ¿ðòýë õ¿éòýðäýã, çóí íü õàëóóí, ýëñýðõýã 纺ëºí õºðñòýé íóòàãò ñàéí çîõèöñîí, áèå òîìòîé, ÷àöàðõàã, ºòãºí äýë ñ¿¿ëòýé, òîì äàëáàãàð òóóðàéтай, öýýæèí áèå, õºë ñàéí õºãæñºí õóðäíû øèíæ èëýðñýí áàéäàã. Үíäñýí  ç¿ñ íü óëààí õýýð, õýýð, áîð, õóë, çýýðä. Òýñ àäóóíû сэрвээний ºíäºð дунджаар 134-138 ñì, áèåèéí  òàøóó óðò 135-140 ñì, öýýæíèé òîéðîã 163-173 ñì, àìüäûí æèí 340-380 êã, ã¿¿íèé ìóнäààíû ºíäºð  128-135 ñì, áèåèéí òàøóó óðò 130-138 ñì, öýýæíèé òîéðîã 160-168 ñì, àìüäûí æèí 310-360 кг áàéäàã. Тýñ àäóóíû íÿäëàãûí æèí äóíäæààð  155-170 êã, ãàðö íü  48.1-51%. ìàõíû èë÷ëýã ÷àíàð 2220 êêàë, Òýñ ã¿¿íèé ñ¿¿íèé ãàðö õîíîãò 3.3 ë. Òýñ àäóó õóðäëàõ, óíàà äààõ ÷àäâàðààð áàðóóí àéìàãòàà òºäèéã¿é óëñ äàÿàð àëäàðòàé. Íýãæ õóãàöààíä Òýñèéí èõ насны ìîðü 10.04 ì/ñåê, àçàðãà 10.2 ì/ñåê õóðäàëäàã.

 

Бүтээгдэхүүний зориулалт: Уналга-хурд,  уналга-махны хэвшилтэй

 

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт: Монгол үүлдрийн  адууны тодорхойлолтыг Д.Самданжамц, Б.Хөххүү, Б.Биньеэ, Б.Шомбодон нар боловсруулж, ХХАА-н сайдын 1989 оны А/ 179 тоот тушаалаар үүлдрээр батлажээ.  “Монгол адуу” стандарт MNS 4099 : 2010

Бүтээгдэхүүнийг туршсан,  хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байдал: Булнайн нуруунаас эх авч Хөвсгөл, Завхан, Увс аймгийн Тэсийн голын ай сав дагуух сумд болон Тувагийн Эрзин, Самгалтай хүртэл тархсан байна. 

 

 

                                                

                       Тэс  адуу                                                                     Тэс адуун сүрэг

Бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсангийн гудамж, Мал Аж Ахуйн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

             Утас:    976-11-341518,  976-11-341034     Цахим шуудангийн хаяг: www.riah.mn

                                                                                           Увс аймгийн ХХААГазар

Манай хаяг

УБ, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсангийн гудамж,

Мал Аж Ахуйн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Утас: 976-11-341572

          976-11-341936

Факс: 976-11-341518

E-mail: Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

 

>>Дэлгэрэнгүй